Amanet Electronice in Sector 5
ACUM...si, Amanet Antichitati, Amanet Obiecte de Arta

Conditii imprumut amanet

Partile contractante sunt PROPRIETARUL si FIRMA, ale caror date de identificare sunt mentionate pe prima pagina si care au consimtit la încheierea prezentului contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. PROPRIETARUL preda bunurile din proprietatea sa mentionate si descrise în prima pagina a prezentului contract ca garantie pentru primirea de la FIRMA a sumei mentionate în prima pagina.

2. EVALUAREA BUNULUI

2.1. Partile convin ca evaluarea bunurilor prevazute la art.1 sa se faca de comun acord, conform evaluarii stabilite si efectuate de parti, valuarea stabilita fiind considerata VALOAREA DE ÎNLOCUIRE A BUNURILOR. Partile sunt de acord ca în urma evaluarii, din gramajul brut al obiectelor amanetate din aur, se va scadea greutatea materialelor auxiliare precum: pietre, piele, silicon, plastic, argint, etc.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FIRMEI

3.1. FIRMA se obliga sa restituie PROPRIETARULUI bunurile primite cu titlu de amanet la data când debitorul îsi îndeplineste obligatia de plata a datoriei.

3.2. FIRMA asigura depozitarea, conservarea, manipularea si paza bunurilor primite de la PROPRIETAR si raspunde pentru distrugerea sau disparitia din culpa sa a acestora.

3.3. În caz de tâlharii, furturi, furturi prin efractie sau pierdere a bunului amanetat FIRMA se obliga sa despagubeasca clientul cu gramajul bijuteriilor descrise în prima pagina a prezentului contract sau diferenta între suma asigurata la valoarea de 120 lei/gr. 14K, si de 150 lei/gr. 18k si suma primita de acesta pentru bunul amanetat. Pierderea bunului amanetat datorita unui caz de forta majora constituit de orice eveniment imprevizibil si invincibil cum sunt calamitatile naturale, incendiu, razboi si alte asemenea evenimente exonereaza FIRMA de raspundere.

3.4. În perioada în care bunul este lasat în amanet, FIRMA poate întreprinde orice actiune în vederea reevaluarii bunului, în scopul exclusiv de a verifica compozitia metalului pretios.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

4.1. PROPRIETARUL se obliga ca în termenul stabilit în prima pagina, sa restituie FIRMEI suma primita, la care se adauga un comisionul specificat pe prima pagina din suma primita, reprezentând cheltuielile de depozitare, manipulare, conservare, paza, transport, regie, alte cheltuieli si comisionul operatiunii, suma totala fiind cea mentionata în prima pagina. PROPRIETARUL este în drept sa se prezinte pentru a-si ridica bunul si înainte de expirarea termenului stabilit de comun acord, având însa obligatia de a plati comisionul si cheltuielile prevazute pâna la data efectuarii platii .

4.2. PROPRIETARUL garanteaza ca bunurile prezentate pe prima pagina a contractului sunt proprietatea sa, garanteaza ca metalele au în compozitie aliaj de aur în proportie de 100% si raspunde de provenienta acestora, fiindu-i prezumata buna credinta la încheierea prezentului contract. PROPRIETARUL declara pe propria raspundere ca bunurile amanetate nu provin din savârsirea unei infractiuni si nu fac obiectul vreunui litigiu.

În cazul în care, dupa primirea sumei mentionate pe prima pagina a contractului si lasarea bunului în gaj, în urma reevaluarii bunului amanetat de catre FIRMA, rezulta ca bunul nu are compozitia declarata, ci se dovedeste a fi din alt metal/aliaj, decât cel recunoscut initial, sau se dovedeste ca bunul provine din savârsirea unei infractiuni/fapte prevazute de legea penala, PROPRIETARUL îsi asuma obligatia de a restitui, în termen de 3 zile lucratoare de la notificarea FIRMEI în acest sens, suma primita. În cazul în care devin incidente situatiile enuntate anterior, PROPRIETARUL declara ca întelege ca SC MAR.CA GOLD IFN SRL se va întoarce împotriva sa, în vederea recuperarii prejudiciului produs, urmând a plati daune-interese.

PROPRIETARUL este obligat sa verifice bunurile la restituire, întrucât prin semnatura sa de restituire certifica si faptul ca nu are nici o obiectie privind calitatea acestora. Reclamatii ulterioare nu se accepta.

4.3. PROPRIETARUL raspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor amanetate .

5. CONDITII DE RESTITUIRE – RECUPERARE (conditii imprumut aur)

5.1. De la data expirarii termenului de restituire, bunurile pot fi recuperate în termen de 5 zile calendaristice, PROPRIETARUL urmând sa plateasca un comision egal cu comisionul specificat pe prima pagina din suma primita. Daca nici dupa expirarea celor 5 zile PROPRIETARUL nu se prezinta sa-si ridice bunurile, PROPRIETARUL consimte ca bunurile specificate în prima pagina sa fie retinute fara nici o alta formalitate de catre FIRMA, drept plata pentru suma datorata si comisionul aferent si este de acord cu vânzarea de catre FIRMA a bunurilor pentru ca aceasta sa-si recupereze împrumutul acordat, dobânzile aferente si cheltuielile ocazionate de aceasta operatie. Contractul poate fi prelungit sau reînnoit numai daca s-a efectuat plata comisionului aferent perioadei stabilite de parti la încheierea prezentului contract.

Reînnoirea contractului reprezinta contract nou.

6. CALCULUL TERMENELOR

6.1. Partile convin ca termenele prevazute în contract sa se calculeze pentru fiecare zi calendaristica, ziua semnarii contractului si ziua expirarii termenului luându-se în calcul. Contractele se încheie pe o perioada de minim 2 zile si maxim 30 de zile.

7. FORTA MAJORA

7.1. Bunurile amanetate se depun si se ridica de titularul contractuluI În baza documentuluI de Identitate sau de un Împuternicitul acestuia, numit la semnarea contractului sau ulterior de un Împuternicit la notariat.

HI