Amanet Electronice in Sector 5
ACUM...si, Amanet Antichitati, Amanet Obiecte de Arta

Conditii Amanet Electronice

Partile contractante sunt PROPRIETARUL si FIRMA, ale caror date de identificare sunt mentionate pe prima pagina si care au consimtit la încheierea prezentului contract.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. PROPRIETARUL preda bunurile din proprietatea sa mentionate si descrise în prima pagina a prezentului contract ca garantie pentru primirea de la FIRMA a sumei mentionate în prima pagina.

2. EVALUAREA BUNULUI

2.1. Partile prezentului contract convin ca evaluarea bunurilor prevazute la art. 1 sa se faca prin acordul lor, valoarea stabilita in acest fel fiind considerata valoare de inlocuire a bunurilor. Daca evaluarea presupune operatiuni specifice asigurate de creditor, suportarea cheltuielilor aferente este in sarcina debitorului.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FIRMEI

3.1. Creditorul se obliga sa restituie debitorului bunurile primite cu titlu de amanet la data când debitorul isi indeplineste obligatia de plata a datoriei.

3.2. Creditorul asigura depozitarea, conservarea, manipularea si paza bunurilor primite de la debitor si raspunde pentru degradarea, distrugerea ori disparitia din culpa sa a acestora, pâna la concurenta sumei prevazute pe prima pagina. Cazurilor de forta majora si caz fortuit exonereaza de raspundere pe creditor.

3.3. Creditorul are obligatia sa nu utilizeze in folosul sau bunurile primite de la debitor cu titlu de amanet.

3.4. Creditorul este indreptatit a fi platit cu preferinta din bunurile amanetate, inaintea altor creditori ai debitorului din prezentul contract, cu indeplinirea formalitatilor legale in materie, valoarea de referinta fiind cea stabilita de parti.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

4.1. Debitorul se obliga ca in termenul stabilit in prima pagina sa restituie creditorului suma primita, impreuna cu comisionul stabilit de comun acord, reprezentând cheltuieli de depozitare, manipulare, conservare, paza, transport, regie, alte cheltuieli si comisionul operatiunii. De la data expirarii termenului de restituire, bunurile pot fi recuperate in termen de 5 zile cu o penalizare de 1,20% pe zi din suma primita.

4.2. Debitorul garanteaza ca bunurile prevazute pe prima pagina a prezentul contract sunt proprietatea sa sau ca are asupra acestora un drept de creanta raspunzând personal creditorului, fiindu-i prezumata buna credinta la incheierea prezentului contract.

4.3. Debitorul poate sa restituie sumele datorate creditorului si inainte de implinirea termenului convenit, recalculandu-se comisionul, comisionul primelor 5 zile platindu-se integral.

4.4. Debitorul raspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor predate creditorului.

4.5. In caz de neindeplinire la termen a obligatiilor asumate, debitorul consimte ca, dupa indeplinirea formalitatilor legale, bunurile specificate pe prima pagina a prezentul contract sa devina proprietatea creditorului.

4.6. În caz de tâlharii, furturi, furturi prin efractie sau pierdere a bunului amanetat FIRMA se obliga sa despagubeasca clientul cu diferenta între suma mentionata pe documentul (factura) care atesta dobandirea dreptului de proprietate a PROPRIETARULUI si suma primita de acesta pentru bunul amanetat. Pierderea bunului amanetat datorita unui caz de forta majora constituit de orice eveniment imprevizibil si invincibil cum sunt calamitatile naturale, incendiu, razboi si alte asemenea evenimente exonereaza FIRMA de raspundere.

FIRMA are obligatia sa nu foloseasca în nici un fel bunurile primite de la PROPRIETAR pâna la expirarea termenului de restituire a sumei.

5. DISPOZITII FINALE

5.1. Prezentul contract (Conditii Amanet Electronice) a fost citit si acceptat si semnat în 2 exemplare, ambele cu valoare de original.

5.2. Obiectele lasate in amanet se ridica numai de catre titularul contractului sau de un imputernicit desemnat de titular la semnarea contractului.

HI